strona główna forum czat kontakt
 szukaj
strona główna
nasze stowarzyszenie «
nowości
artykuły
opowiadania
prezentacje
galeria
baza teleadresowa
baza leków
analizy
subskrypcja
forum
czat
członkowie stow.
kontakt

statut stowarzyszenia mamo.tato

Rozdział I: Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie na rzecz świadomego rodzicielstwa, rozwoju dziecka i rodziców , leczenia nieplodnosci oraz wspierania adopcji „mamo.tato", w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie może posługiwać się nazwą skróconą, która brzmi: "Stowarzyszenie mamo.tato".

§ 2

Nazwa Stowarzyszenia, logo oraz sztandar, jest prawnie zastrzeżona.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie niniejszego Statutu, przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. Nr 20 z dnia 10 kwietnia 1989r., poz. 104 z późniejszymi zmianami) i posiada osobowosc prawną. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób dobrej woli pragnących cieszyć się rodzicielstwem, osób cierpących na nieplodność, zdecydowanych wspierać rozwój dziecka i swój własny, wspierać adopcję.

§ 5

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedziba władz miasto Olsztyn.


§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze działania.

§ 7

Stowarzyszenie ma prawo być udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnoscią lub akcjonariuszem spólki akcyjnej.
Stowarzyszenie może powoływać fundacje i być członkiem związku stowarzyszeń.
Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i sztandaru zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 8

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.
Stowarzyszenie moze prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 9

Stowarzyszenie ma prawo powoływania na obszarze kraju jednostek terenowych, którymi są oddziały.

§ 10

Oddział posiada osobowość prawną i może obejmować jedno lub kilka województw.


Rozdział II: Cele i sposoby ich realizacji

§11

Celem Stowarzyszenia jest:

* Upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu ludzkiego organizmu, współczesnych metodach diagnostyki i leczenia niepłodnosci , które dostępne są zarówno w kraju, jaki i na świecie

* Udzielanie wszechstronnej pomocy parom niepłodnym oraz bezdzietnym

* Wspieranie dążeń do macierzyństwa i ojcostwa

* Upowszechnianie wiedzy i prowadzenie działań na rzecz świadomego rodzicielstwa

* Prowadzenie działań na rzecz zwiększenia skuteczności leczenia niepłodności

* Współpraca z instytucjami, ośrodkami medycznymi, firmami farmaceutycznymi oraz organizacjami społecznymi w kraju i zagranicą w zakresie objętym celami Stowarzyszenia

* Dążenie do uznania niepłodności za chorobę i działanie na rzecz zwiększenia dostępności leczenia

* Propagowanie idei adopcji jako metody rozwiązania problemu bezdzietności

* Wsparcie i ochrona rodzin i ich dzieci od chwili poczęcia, niezależnie od ich przynależnosci narodowej, rasowej, religijnej

* Wszelka działalność na rzecz rodzin i ich dzieci dotkniętych i zagrożonych zjawiskami chorobowymi, patologiami życia społecznego oraz zapewnieniem im warunków dla harmonijnego rozwoju

* Pomoc, która obejmuje wszystkie sfery życia rodziny i ich dziecka, zarówno materialna, intelektualna, psychiczna , jak i duchowa

* Podejmowanie dzialań mających na celu właściwe zdiagnozowanie potrzeb rodziców, dziecka i jego środowiska życia

* Pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych


§12

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

* Wzajemną pomoc i współpracę członków Stowarzyszenia

* Popularyzację zasad dbałości o własne zdrowie wśród rodzin i ich dzieci

* Podejmowanie działań profilaktycznych poprawiających stan zdrowia dzieci i ich rodzin

* Prowadzenie działalności dobroczynnej na rzecz dzieci potrzebujących pomocy

* Finansowanie bądź dofinansowanie badań, leków i innych procedur związanych ze zdrowiem osób pragnących dziecka, dzieci i ich rodziców

* Współdziałanie z władzami centralnymi i terenowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, szkołami i innymi placówkami wychowania, zdrowotnymi, zakładami pracy, organizacjami społecznymi działającymi w kraju i poza jego granicami, mając na uwadze dobro i szczęście dziecka oraz wspieranie ludzi pragnących zostać rodzicami

* Organizacje:

a. akcji informujących o tematyce zgodej z celami statutowymi Stowarzyszenia
b. szkoleń, konferencji i seminariów
c. forum wymiany doświadczeń par zamierzających zostać rodzicami, z problemem niepłodności, posiadających dzieci

* Gromadzenie i upowszechnianie informacji o metodach leczenia niepłodności w kraju i na świecie

* Udostępnianie informacji o istniejących ośrodkach, klinikach, poradniach oraz specjalistach zajmujących się problematyką niepłodności oraz współpraca z ośrodkami adopcyjnymi

* Uczestniczenie w konferencjach i sympozjach naukowych dotyczących zdrowia dziecka, problemu niepłodnosci i adopcji

* Wydawanie czasopism , publikacji, artykułów i ulotek oraz redagowanie strony internetowej


Rozdział III Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 13
Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Członkami stowarzyszenia mogą być również osoby prowadzące działalność gospodarczą lub będące udziałowcem lub akcjonariuszem spółek prawa handlowego lub osoby fizyczne zarządzające firmą (organizacją prowadzącą działalność gospodarczą) - przedsiebiorstwem prywatnym ,spółdzielczym, państwowym.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia.

Przynależność do Stowarzyszenia nie stoi na przeszkodzie członkostwu w innych organizacjach i stowarzyszeniach.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Założycieli
2. Zwyczajnych.
3. Wspierających.
4. Honorowych.

§ 14

Członkami Stowarzyszenia są:

Członkowie założyciele - osoby pełnoletnie posiadające obywatelstwo polskie lub obcokrajowcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą, akceptujące cele Stowarzyszenia. Osoby fizyczne podpisujące niniejszy statut, które złożą pisemną deklarację członkowską, w momencie zarejestrowania Stowarzyszenia stają sie jego członkami Założycielami
Członek Założyciel posiada specjalne prawa wyborcze. Każdy Członek Założyciel podczas Walnego Zgromadzenia Członków przy uchwalaniu i podejmowaniu uchwał posiada 5 głosów.
Członkowie zwyczajni - osoby pełnoletnie posiadające obywatelstwo polskie lub obcokrajowcy mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą, akceptujące cele Stowarzyszenia, które złożą pisemną deklarację członkowską. Członek Zwyczajny podczas Walnego Zgromadzenia Członków przy uchwalaniu i podejmowaniu uchwał posiada 1 głos.
Członkowie wspierający - osoby fizyczne lub prawne deklarujące pomoc materialną, rzeczową lub merytoryczną na rzecz Stowarzyszenia z tym, że osoba prawna działa wyłącznie przez swojego przedstawiciela.

Członkowie honorowi - osoby nie będące członkami zwyczajnymi lub wspierającymi Tytuł nadawany jest za wniesienie szczególnych zasług w rozwój Stowarzyszenia.

§15

Nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego następuje uchwałą Zarządu po spełnieniu warunków przez przyszłego Członka opisanych w § 13 i § 14 niniejszego Statutu. W ten sam sposób Zarząd Krajowy uchwala nabycie praw członka zwyczajnego lub wspierającego przez kandydatów spoza terenu działania oddziałów. Tytuł członka honorowego - stanowiący najwyższą godność Stowarzyszenia, nadaje Walne Zebranie Członków.

§ 16

Członkowi Załozżcielowi i Członkowi Zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje:

Czynne i bierne prawo wyborcze
Prawo wyrażania opinii i zgłaszania wniosków dotyczących działalności władz Stowarzyszenia,
Prawo korzystania z lokali Stowarzyszenia,
Prawo posiadania legitymacji i noszenia odznaki Stowarzyszenia,
Prawo do korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach zasad określonych w Regulaminie pomocy, który zostanie opracowany przez Zarząd oraz zaakceptowany przez Walne Zgromadzenie Członków
Prawo do nieodpłatnego korzystania z urzadzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej,
Prawo udziału w spotkaniach i imprezach organizowanych przez Zarząd,
Członkowi skreślonemu lub wykluczonemu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Sądu Koleżeńskiego.
Na pisemny wniosek Zainteresowanego członka- prawo przynależenia do oddziału innego , niż wynika z obszaru miejsca zamieszkania

Członkowie Stowarzyszenia zobowiazani są:

Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia,
Współuczestniczyć w kształtowaniu kierunków działalności Stowarzyszenia w drodze swobodnego wypowiadania poglądów, zgłaszać wnioski na zebraniach Stowarzyszenia,
Swoją postawą i działaniami przyczyniać się do rozwoju i wzrostu znaczenia Stowarzyszenia, dbać o jego dobre imię,
Popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
Przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
Terminowo opłacać składki członkowskie,
Członkowie wspierający i honorowi mają wszystkie prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem prawa wyborczego.

§ 17

Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w razie:
śmierci członka,
wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,
skreślenia z listy członków Stowarzyszenia,
wykluczenia członka ze Stowarzyszenia.
Zamiar wystąpienia członka ze Stowarzyszenia winien być zgłoszony Zarządowi na piśmie.
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:
opóźnienia w płaceniu składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesięcy, utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu w razie:
nie przestrzegania przez członka postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
działania na szkodę Stowarzyszenia,
utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego orzeczenia Sądu,
na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w punkt 1, lit. a) i b).


Rozdział IV Władze Stowarzyszenia

§18

Władzami Stowarzyszenia są:

* Walne Zebranie Członków lub Delegatów,
* Zarząd Krajowy, zwany dalej Zarządem
* Krajowa Komisja Rewizyjna zwana dalej Komisją Rewizyjną
* Sąd Koleżeński


§ 19

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów członków stowarzyszenia lub delegatów. Wyboru dokonuje się spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
Uchwały władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby głosów członków tych władz. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 20

W przypadku gdy liczba członków zwyczajnych przekracza 100 osób wówczas Walne Zebranie Członków zastępowane jest Walnym Zebraniem Delegatów. Liczba delegatów przypadająca na poszczególne Oddziały jest proporcjonalna do liczby członków zwyczajnych zrzeszonych w Oddziale i jest określona, przed każdym Walnym Zebraniem Delegatów, uchwałą Zarządu Stowarzyszenia i podawana do wiadomości Zarządów Oddziałów. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin.


§ 21

O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby głosów członków /quorum/.
Na wniosek 20% wszystkich głosów członków Stowarzyszenia przeprowadza się głosowanie tajne mimo braku w danej sprawie zastrzeżeń statutowych.

Walne Zebranie Członków

§ 22

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Miejscem obrad mogą być miasta: Olsztyn, Poznań, Warszawa, Gdańsk, Lódź , Kraków, Wrocław, Lublin. Do udziału w Walnym Zebraniu Członków uprawnieni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia lub ich Pełnomocnicy oraz osoby zaproszone. Członek Stowarzyszenia zobowiązany jest złożyć informację dotyczącą powołania Pełnomocnika, z zachowaniem formy pisemnej lub elektronicznej Zarządowi Stowarzyszenia, w terminie nie później niż na 7 dni roboczych przed wyznaczoną datą odbycia Walnego Zebrania Członków. Wówczas Pełnomocnik otrzymuje prawa wyborcze, które przysługują Członkowi Stowarzyszenia. Zarząd ma prawo odmowy powołania Pełnomocnika przez Członka Stowarzyszenia, lecz dotyczy to szczególnych sytuacji. O odmowie powołania Pełnomocnika , Zarząd poinformuje Członka Stowarzyszenia w ciągu 5 dni od daty Walnego Zgromadzenia Członków z zachowaniem formy elektronicznej lub innej.

2. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd co 2 lata a zebrania sprawozdawcze zwoływane są przez Zarząd raz na rok.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby głosów Członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołane na żądanie Komisji Rewizyjnej lub członków Stowarzyszenia powinno odbyć się nie później niż w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia żądania.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

7. Nad sprawami nie objetymi porządkiem obrad Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może obradować i podejmować uchwały po wyrażeniu na to zgody przez 2/3 głosów zebranych Członków.
8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków w szczególności należy :
a) uchwalanie statutu i zmian w statucie Stowarzyszenia,
b) ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia na okres kadencji,
c) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
d) wybór i odwołanie członków władz Stowarzyszenia,
e) udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia oraz doraźnych komisji w razie ich powołania,
g) powołanie Biura Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawach zgłoszonych przez Zarząd,
i) ustalanie wysokości składek członkowskich,
j) podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do innych organizacji lub spółek,
k) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zebrania Członków,
m) wybór ze swego grona Zarządu
n) przyjęcie sprawozdań zarządów oddziałów w sprawie działalności oddziałów

9. O terminie, dokładnym miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków członkowie powinni być poinformowani na co najmniej 10 dni przed terminem Walnego Zebrania poprzez zamieszczenie ogłoszenia o Zebraniu na stronach internetowych lub listem poleconym.

10. W razie braku quorum określonego w § 21 niniejszego statutu Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w tym samym dniu, po upływie 30 minut z tym, że Walne Zebranie Członków zwołane w tym terminie może podjąć uchwałę bez względu na liczbę obecnych członków.

11. Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie uchwalenia statutu lub jego zmiany, odwołania przed upływem kadencji władz Stowarzyszenia oraz pozbawienia godności członka honorowego Stowarzyszenia, podejmowane są większością kwalifikowaną 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby głosów członków Stowarzyszenia.

12. Członkom wybranym do władz Stowarzyszenia nie ogranicza się - w razie ponownego ich wyboru - ilości kadencji.Zarząd
§ 23

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 do 7 członków. Zarząd wybierany jest na Walnym Zebraniu. Konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborach.
2. Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa i dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza i jednego(lub wiecej) Członka Zarządu.
3. W razie ustąpienia członka Zarządu, jego śmierci lub niemożności pełnienia funkcji członka przez okres ponad 6-ciu miesięcy - mandat wygasa.
4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu z przyczyn określonych w ust. 2, Zarząd może dołączyć do swego grona nowego członka spośród kandydatów zgłoszonych do Zarządu na Walnym Zebraniu Członków według kolejności uzyskanych głosów, przy czym liczba osób dołączonych nie może przekraczać 1/2 składu Zarządu.
5. Zarząd pod kierownictwem Prezesa kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
6. Do zakresu działania Zarządu w szczególności należy:
a) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
b) opracowywanie planów i programów działalności Stowarzyszenia oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia,
c) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
d) podejmowanie uchwał o przyjęciu, skreśleniu lub wykluczeniu członków zwyczajnych i wspierających,
e) prowadzenie ewidencji członków Stowarzyszenia,
f) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i dysponowanie jego funduszami,
g) powoływanie w miarę potrzeb fachowych organy takie jak: komisje i zespoły do realizacji celów Stowarzyszenia,
h) zatrudnianie dyrektora Biura w razie powołania przez Walne Zebranie Członków,
i) składanie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków,
j) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji.
7. Zarząd powołuje Oddziały i określa obszar ich działania.
8. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia lub innym miejscu. O zmianie miejsca posiedzenia może zadecydować tylko Prezes lub Wiceprezes Zarządu. O zmianie miejsca posiedzenia wszyscy członkowie Zarządu zostaną poinformowani nie później niż na 7 dni przed datą posiedzenia, z zachowaniem formy elektronicznej lub innej.
W szczególnych sytuacjach posiedzenie może się odbyć w formie tzw. konferencji elektronicznej. Wówczas wymagana jest obecność wszystkich członków Zarządu.
Po zakończeniu posiedzenia w formie tzw. konferencji elektronicznej, Przewodniczący lub wiceprzewodniczący sporządzą pisemny protokół z posiedzenia, który jest wierną kopią odbytego posiedzenia. Zgodność protokołu z posiedzeniem wymaga potwierdzenia pisemnego przynajmniej 2/3 członków Zarządu w terminie 30 dni licząc od daty odbycia konferencji.
9. W sprawach nie cierpiących zwłoki, a nie zastrzeżonych do właściwości władz statutowych Stowarzyszenia - Prezes moze podejmować stosowne decyzje.

10. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie Prezesa i Członka Zarządu lub Wiceprezesa i dwóch Członków Zarządu.Komisja Rewizyjna

§ 24

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
2. W razie ustąpienia członka Komisji Rewizyjnej, jego śmierci, wykluczenia ze Stowarzyszenia, niemożności pełnienia funkcji przez okres ponad 6-ciu miesięcy mandat członka Komisji wygasa. Skład osobowy Komisji Rewizyjnej w takim przypadku jest uzupełniany spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, według kolejności uzyskanych głosów.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pelnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.
4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
a) nadzorowanie i kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
b) przedstawianie sprawozdań ze swej działalnosci Walnemu Zebraniu Członków,
c) wnioskowanie o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków władz Stowarzyszenia oraz członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
Sąd Koleżeński

§ 25

1. Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wybranych przez Walne Zebranie na 2 letnią kadencje.
2. Do kompetencji Sądu należy:
a) rozpatrywanie i rozstrzyganie pisemnych odwołań od decyzji Zarządu,
b) rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg na działanie Zarządu,
c) rozpoznawanie i rozstrzyganie wniosków związanych z naruszeniem przez członków postanowień Statutu, regulaminów, uchwał władz Stowarzyszenia lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia,
d) rozstrzyganie konfliktów i zatargów wynikłych między członkami Stowarzyszenia.
3. Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego są ostateczne.
4. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego ma prawo do udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu w części dotyczącej rozpatrywanych przez Sąd spraw.


Rozdział V Oddziały Stowarzyszenia

§ 26

Zarząd Stowarzyszenia na wniosek co najmniej 15 członków powołuje Oddział i ustala jego obszar działania

§ 27

Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków Oddziału.
Zarząd Oddziału.
Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 28

Kadencja wszystkich władz Oddziału trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§ 29

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Oddziału i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.


§ 30

1. Walne Zebranie Członków Oddziału sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd Oddziału co 2 lata a zebrania sprawozdawcze zwoływane są przez Zarząd raz na rok.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest na mocy uchwały Zarządu lub na wniosek Komisji Rewizyjnej, bądź na żądanie co najmniej 30% głosów członków oddziału i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w terminie 6 tygodni od chwili złożenia wniosku.
3. Walne Zebranie Członków zwoływane w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, a zwoływane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę członków. Drugi termin zebrania nie może być wyznaczony wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie.

§ 31

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
a) ustalanie głównych kierunków działania Oddziału,
b) wybór przewodniczącego Oddziału, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału,
c) uchwalanie wniosków i prezentowanie ich na forum Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
d) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Oddziału oraz udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału,
e) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej,
f) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Oddziału.

§ 32

Zarząd oddziału kieruje bieżącą działalnością Oddziału i reprezentuje je na zewnątrz. Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący i są one protokołowane.

§ 33

1. Zarząd Oddziału składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza.
2. Posiedzenia Ząrzadu odbywają się zgodnie z planem pracy oraz w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Jeżeli osoba pełniąca funkcję Prezesa Zarządu przestaje ją pełnić w czasie kadencji, to zastepuje go Wiceprezes i pełni ją do dnia, na który przypadałby koniec kadencji jego poprzednika.


§ 34

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy :
a) kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
b) uchwalanie rocznych planów działania oraz przygotowanie sprawozdań z ich wykonania zatwierdzanych na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału.
c) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
d) powoływanie komisji problemowych zarówno stałych jak i doraźnych,
e) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
f) podejmowanie uchwał w przedmiocie skreślenia z listy członków Oddziału,
g) występowanie do Walnego Zebrania Członków z wnioskami dotyczącymi usprawnienia i poszerzenia działalności Oddziału,
h) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków,
i) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

§ 35

Organem kontrolnym Oddziału jest Komisja Rewizyjna składająca się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza, których to komisja wybiera ze swego grona. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Oddziału.


§ 36

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału należy :
a) kontrola działalności Oddziału co najmniej raz na rok,
b) zgłaszanie na posiedzeniach Zarządu wniosków dotyczących działalności Oddziału,
c) składanie podczas Walnego Zebrania Członków sprawozdania ze swej działalności,
d) wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 37

Jeżeli w czasie kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ich skład osobowy zmniejszy się o więcej niż 1/3 wybranych członków, organy te mogą dokooptować do swego składu brakującą liczbę członków. Ich kadencja kończy się z upływem dnia, na który przypada koniec kadencji ich poprzedników.

§ 38

Gospodarkę finansową Oddział prowadzi na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

§ 39

Kontrolę nad wszystkimi władzami Oddziału sprawują odpowiednie władze Stowarzyszenia.


Rozdział VI Biuro Stowarzyszenia

§ 40

Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w drodze uchwały przez Walne Zebranie Członków.
Biurem kieruje dyrektor zatrudniony przez Zarząd Stowarzyszenia.
Biuro Stowarzyszenia powoływane jest w celu prowadzenia działalności informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej.
Dyrektorem Biura powinien być członek Stowarzyszenia.
Innymi pracownikami Biura mogą być osoby nie będące członkami Stowarzyszenia.

§ 41

Zarząd może udzielić dyrektorowi Biura stałego pełnomocnictwa do ogólnego działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.


Rozdział VII Majątek Stowarzyszenia

§ 42

1. Zródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) składki członkowskie,
b) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
c) dotacje,
d) darowizny od osób prawnych i fizycznych, zapisy i spadki,
e) dochody z własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie,
f) dochody z ofiarności publicznej
2. Środki pieniężne uzyskane ze źródeł opisanych w pkt. 1 mogą być wpłacane na konto Stowarzyszenia i na nim przechowywane. Skarbnik może posiadać pogotowie kasowe w wysokości ustalonej przez Zarząd.
Rozdział VIII Rozwiązanie i likwidacja Stowarzyszenia

§ 43

1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje w razie:
a) podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków,
b) wydanie postanowienia przez sąd rejestrowy o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby głosów członków założycieli i zwyczajnych /quorum/ i dla swej ważności wymaga 2/3 głosów.
3. Majątek z likwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cele określone w uchwale Walnego Zebrania Członków, a w razie braku takiej uchwały o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny orzeka Sąd.
4. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu lub osoba wyznaczona przez Sąd.
5. Koszty likwidacji Stowarzyszenia, a w szczególności wynagrodzenie likwidatora pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.


Rozdział IX Postanowienia końcowe

§ 44

Składki członkowskie wpłacone na rzecz Stowarzyszenia nie podlegają zwrotowi.

§ 45

Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego o zarejestrowaniu Stowarzyszenia lub jego zmian.


 

   
strona główna - nasze stowarzyszenie - nowości - artykuły - opowiadania - prezentacje - galeria - baza teleadresowa - baza leków - analizy - subskrypcja - forum - czat - członkowie stowarzyszenia - kontakt
copyright © mamo.tato 2003-2004
konto: zaloguj mt_cms v04.01.21.1